هلدینگ آتش بان اندیشه جوان

انگیزه و هدف

تغیـیـر در ســبک زندگــی بشــر کــه متاثــر از پیشــرفت ســریع تکنولــوژی و مدرنیتــه مــی باشــد ، انســان امــروز را علــی رغــم برخــوردار نمــودن از آســایش و رفــاه، بــا مخاطــرات جدیــد و حــوادث پیچیــده مواجــه نمــوده اســت. هــر گونــه سسـتی و اهمال در پیشـگیری و مدیریــت نحــوه برخــورد بــا ایــن  لطمــات و مخاطــرات و حــوادث گاهــاً خســارات جـبـران ناپذیــری را بــرای نســل انســان و محیـط زندگـی او بوجـود خواهـد آورد . از جملـه اینکـه هـر سـاله آتـش ســوزی هــا در تصرفــات گونا گــون موجــب بــروز خســارات جانــی و مالــی دردنــاک و غیـر قابــل جـبـران مــی‌شــود . از همـیـن رو دولــت هــا در نقـاط مختلـف دنیـا ضمـن تقویـت نیروهـای آتـش‌نشـانی خـود، تـلاش مـی‌کننـد تـا بـا تدویـن ضوابـط و مقـررات از یـک سـو از بـروز حریـق‌هـا و حـوادث پیشـگیری نماینـد و از سـوی دیگـر در صـورت عــدم توفیــق در امــر پیشـیـگری بــا برنامــه ریــزی مناســب آمادگــی انســانی و ابــزاری خــود را در مقابلــه بــا ایــن موضوعــات بــالا ببرند. بر همین اساس شرکت آتش بان اندیشه جوان با سرلوحه قراردادن اخلاق حرفـه ای واحسـاس مسـئولیت و تعهـد اجتماعـی نسـبت بـه همـه ذینفعـان اعـم از کارکنـان خـود و دیگر شـهروندان ، بـا بهــره گـیـری از جمعــی از جوانــان نخبــه ، متخصــص و متعهــد تــلاش مــی نمایــد رســالت خــود را در جهــت ایجــاد ایمـنـی نسبی در ســطح جامعــه ایفــا نمایــد. مــا اعتقــاد داریــم تــلاش بــرای ایجــاد مصونیــت در برابــر حریــق و حادثــه ضمــن بهــره منــد نمــودن کارکنــان از مزایــای اقتصـادی اخـلاق محـور ، قدمـی خواهــد بــود در راســتای ایجــاد حــس امنیــت و آرامــش در بــین همــه گــروه‌هــای مخاطــب اعــم از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، خانــواده هــا، و دیگــر گــروه‌هــای اجتماعــی همــکاران مــا در شرکت آتش بان اندیشه جوان هــر روز بــا توجــه ویــژه بــه منشــور اخلاقــی خــود تــلاش مــی‌کننــد متعهدانــه ضمــن در نظــر گرفـتـن منافــع مالــی مشـتـریان خــود، بــه بهتریــن شــیوه تکالیــف و وظایــف خــود را بــه انجــام رســانند. آرزوی مــا تجهـیـز همــه اماکــن دولـتـی و خصــوصی کشــور بــه سیســتم‌های پیشــرفته آتــش‌نشــانی و ارتقاء سـطح دانــش و فرهنــگ ایمـنـی همــه مــردم عزتمنــد ایــران بــزرگ اســت.

درباره هلدینگ

این شرکت به منظور فعالیت در حوزه ایمنی و آتش نشانی در زمینه‌های طراحی و نصب سیستمهای اعلان واطفای حریق، مشاوره طراحی و   تامین تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، شارژ خاموش کننده‌های دستی و نیز برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی / مهارتی در حوزه آتش نشانی تاسیس شد. و با توجه به بهرمندی از پرسنل با سابقه سازمان آتش نشانی تهران و پتانسیل بالای همگرایی با متخصصین صاحب نام و شناخته شده در صنعت ایمنی توانسته است در مدت فعالیت خود موجبات جلب رضایت مخاطبین خود را فراهم آورد.

به منظور انجام بهینه امور، حوزه‌های مختلف در این شرکت ابتدا اقدام به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح نمودند به گونه‌ای که در حوزه آموزش به عنوان اولین آموزشگاه آزاد تخصصی آتش نشانی در کشـور موفق به اخـذ مجـوز فعالیت از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور شد.

 1. عضویت در وندور لیست آتش نشانی تهران
 2. اخذ جواز فعالیت از اتحادیه ایمنی و آتش نشانی
 3. عضویت در انجمن صنفی شرکتهای ایمنی و آتش نشانی
 4.  اخذ گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (ISO 45001 )
 5. گواهینامه استاندارد مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 )
 6.  گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت (ISO 9001 )
 7. از دیگر گواهینامه های اخذ شده توسط مجموعه‌های این شرکت است.

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای آتش بان

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای آتش بان موفق به اخذ مجوز فعالیت از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با شماره ثبت 27807 به عنوان اولین آموزشگاه تخصصی آتش نشانی گردید. اساتید فعال در این آموزشگاه از اساتید برجسته و به نام کشوری بوده و این امر در کنار ارائه خدمات آموزشی در سایتهای آموزشی مختلف و مطابق نیاز فراگیران موجب افزایش تقاضای آموزش در این آموزشگاه شده است.

از دیگر ابتکارات آموزشگاه میتوان به برگزاری تورهای آموزشی اشاره کرد که طی آن فراگیران در قالب تورهای آموزشی تمامی نیازهای یک تور سیاحتی اعم از تهیه بلیط، اقامت، ترانسفر و گشت یک روزه، پک هدیه و البته برگزاری دوره آموزشی را در قالب یک تور آموزشی در اختیار خواهند داشت در این طرح متقاضیان آموزش می‌توانند با هماهنگی با آموزشگاه و انتخاب پکیج مورد نیاز خود، امکان برگزاری دوره آموزشی بسیار جذابی را در قالب یک تور سیاحتی-آموزشی برای پرسنل خود فراهم آورند. یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت در بحث آموزش در کشور خصوصا در حوزه آتش نشانی فقدان استانداردهای آموزشی مناسب در این زمینه است که موجب شده شاهد تنوع و تطور زیادی در آموزشهای این حوزه باشیم.

 این آموزشگاه افتخار دارد با جذب نیروهای متخصص آتش نشان و تعامل با سازمان فنی حرفه‌ای تدوین استانداردهای این حوزه را پی ریزی نماید که تا کنون منجر به تهیه و بارگزاری قریب به 15 عنوان استاندارد آموزشی شده و این در حالیست که در حال حاضر نیز بیش از 20 عنوان استاندارد آموزشی در دست اقدام دارد لذا از این طریق ریل‌گذاری درستی در جهت استاندارد سازی آموزشهای آتش نشانی در کشور انجام شده است.

شارژ سیلندرهای آتش نشانی

با توجه به فعالیت آموزشگاه آتش بان به عنوان تنها آموزشگاه تخصصی و دارای مجوز در زمینه تدریس و آموزش مهارت شارژ خاموش کننده‌های دستی این شرکت در زمینه شارژ سیلندر نیز مطابق استانداردهای رایج عمل نموده و با بیمه کردن خاموش کننده‌ها پس از شارژ موجب آسودگی خاطر مصرف کنندگان شده است.

شارژ انواع سیلندرهای خاموش کننده اعم از پودرهای BC ، ABC و خاموش کننده‌های فوم، آب و گاز، هالوژنه و انواع بایو فومها در کارگاه شارژ آتش بان انجام می‌گردد.

انجام عمل تخلیه خاموش کننده، باز کردن شیر تخلیه و جداسازی تمامی متعلقات آن، تمیزکاری شیر و متعلقات آن، روغنکاری و تعـویض اورینگـهای

شیر، بررسی میلاب خاموش کننده و بررسی و تست مانومتر از اقداماتی است که در فرآیند شارژ برای تمامی خاموش کننده‌ها انجام می‌شود.

انجام شارژ در محل یکی از ابتکارات این شرکت است بدین صورت که به منظور بررسی و حصول اطمینان متقاضیان شارژ از روند انجام کار، امکان انجام شارژ در محل و در حضور متقاضی نیز میسر شده است. علاوه بر این موارد امکان حضور نماینده متقاضی شارژ در محل کارگاه در حین فرآیند شارژ سیلندرها نیز وجود دارد.

 

با توجه به توسعه ایمنی در کشور که موجب تهیه و تدوین مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان گردید و لازم الاجرا بودن این قوانین در حوزه ساختمان در تمامی کشور، شرکت آتش بان اندیشه جوان با توجه به حضور در وندور لیست سازمان آتش نشانی تهران و عضویت در اتحادیه ایمنی و آتش نشانی در هر دو بخش Active fire protection و Passive fire protection  به منظور پیاده سازی حداکثری مباحث سوم و بیستم  مقررات ملی ساختمان در پروژه‌ها به صورت کاملاً تخصصی فعالیت دارد.

 بدین منظور:

 1.  تامین تجهیزات،
 2. طراحی، نصب و راه اندازی سیستمهای اعلان حریق،
 3. طراحی، نصب و راه اندازی سیستمهای اطفای حریق،
 4.  طراحی، نصب و راه اندازی سیستمهای هوشمند کنترل دود،
 5.  پوششهای مقاوم حریق،
 6.  مشاوره در زمینه رعایت استانداردهای معماری حریق
 7. و نهایتاً اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی تهران
 8. به عنوان سرفصلهای اقدامات این شرکت در این حوزه شناخته می‎شوند.

برخی از فعالیتهای ایمن سازی انجام شده توسط شرکت

برخی از دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط شرکت

برخی از فعالیتهای شارژ سیلندر انجام شده توسط شرکت

@atashbanorg

09126999147

atashban.org

atashban88@gmail.com